GDPR -ochrana osobních údajů

Zásady ochrany údajů ve Vzdělávacím centru Creatis z.s

25.května 2018 vchází v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)– takzvané GDPR. 

Abychom vám mohli poskytovat naše služby, pracujeme s vašimi údaji, které jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší přihlášky (smlouvy o poskytování služeb), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje. V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Vzdělávací centrum CREATIS z. s. (dále jen „spolek“) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, fyzických osob, provozujících centrum k realizaci zájmových a terapeutických aktivit, sociálních služeb a odborných vzdělávacích činností v umělecké oblasti (výtvarné, hudební, dramatické, taneční aj.), a v oblasti expresivních terapií (muzikoterapii, arteterapii, dramaterapii a tanečně pohybové terapii aj.) a dalších oborech.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Ve vzdělávacím centru Creatis z.s. používáme jak technická, tak organizační opatření, bránící neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zcizení nebo zneužití. Proto má k daným informacím přístup pouze omezený počet osob.

Jaké údaje o vás zpracováváme?

Zpracováváme pouze údaje, které jste nám při vzájemné komunikaci o poskytování služeb poskytli.

Identifikační údaje:

Jméno, příjmení, adresa, v případě potřeby datum narození
Tyto údaje jsou nutné k identifikaci klienta v rámci vybraných kurzů.

E-mail,telefon
Tyto údaje potřebujeme proto, abychom vám mohli poskytovat naše služby-především předávání informací o přihlášce a zařazení do kurzů a jejich organizaci,stejně tak i k následnému informování o aktuálních kurzech a jejich propagaci(zasílání zpráv a informací emailem, aj.v rámci správy uživatelských účtů registrovaných uživatelů a zájemců).

Osobní údaje nejsou v žádném případě předávány třetím stranám k vlastní marketingové propagaci.

Pozn. Zájemci o zaměstnání zasláním písemné žádosti o přijetí do pracovního poměru či jakoukoli jinou formu spolupráce, musí odeslat tuto na kontaktní  e-mail nebo adresu správce a jeho odesláním vyjadřují souhlas se zpracováním zájemcem uvedených údajů a jejich uchováním po dobu max. 4 roky.

 Fotografie
V rámci našich kurzů jsou  pořizovány  dokumentační fotografie, které jsou využívány na našich webových stránkách, sociálních sítích a k propagaci kurzů na dalších internetových portálech. Fotografie vždy zpracováváme anonymně. O fotografování Vás vždy informujeme tak, abyste se mu mohli případně vyhnout. Svou přítomností na akcích a v prostorech určených k fotografování souhlasíte s jejich zpracováním a využíváním k výše popsaným účelům.

 Práva subjektů údajů:

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, doplnění a vymazání. Můžete také požádat o předání Vašich údajů, stejně tak i odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. A v neposlední řadě i podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že byla porušena Vaše práva.

Délka zpracování údajů:

Osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu, která se liší podle účelu zpracování, většinou ale na 10 let. Po této době údaje likvidujeme nebo dále uchováváme (v případech, kde je to vyžadováno zákonem). V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Vzdělávací centrum Creatis.z.s, je oprávněno jednostranně tyto zásady měnit s tím, že je o daných změnách  povinno subjekty, jejichž osobní údaje spravuje informovat.

S případnými dotazy, námitkami a pochybnostmi se prosím obracejte na pověřence pro ochranu osobních údajů (níže).

Správce osobních údajů a data zpracovává

Vzdělávací centrum CREATIS z.s., IČ 02442027  se sídlem na Královopolské 35, Brno 61600,zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným městským soudem v Brně  tel. +420 775641097, mail creatis@seznam.cz zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je referent správy ochrany osobních údajů:

Mgr. Radka Pavlíčková Ph.D., Královopolská 35,Brno, telefon: +420 775641097, e-mail: creatis@seznam.cz, ID datové schránky:

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

V Brně 25.5. 2018.                                                              Mgr.Radka Pavlíčková Ph.D.