PhDr. Bc. Mariana Štefančíková Ph.D.,Ph.D.

Dosažené vzdělání:

2010 – získání titulu PhD. na katedře psychologie FF UP Olomouc z oboru klinická psychologie, téma práce Symbolika pohádek a její projektivní využití v arteterapii psychóz.
2000 –  rigorózní zkouška, jednooborová psychologie, FF UK Praha, titl. PhDr.
1998 –  atestace, klinický psycholog, IPVZ pod Ministerstvem zdravotnictví ČR

1994 – ukončeno studium jednooborové psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

1998-2002 – studium na JčU České Budějovice, obor arteterapie

1987 – ukončeno studium oboru restaurátorství malby na SUPŠ v Košicích

1985 – ukončeno studium oboru propagačního výtvarnictví na SUPŠ v Košicích

kurzy, výcviky, atestace:

r.2008 – absolvování kurzu „Případová supervize“ ve sdruž. Remedium Praha

r.2007 – absolvování kurzu „Úvod do řízení a supervize“ ve sdruž. Remedium Praha

r.2004 – absolvování kurzu „Projektivní práce s loutkou“ u Mgr.B.Kolínové

r.2002 – ukončen systematický komplexní výcvik v dynamické skupinové psychoterapii a arteterapii vedený SUR a ČAA (akreditace MŠMT r. 1999 a ČPS r. 2000)

r.1999 – zkouška na IPVZ pod ČR MZ ČR k získání funkční specializace

r.1998 – atestace na IPVZ pod MZ v oboru klinický psycholog

r.1997 – absolvování kurzu v transakční analýze u PhDr.H.Mačasové

r.1997 – absolvování kurzu “Základy arteterapie” u PhDr.Z.Petrželky

r.1997 – absolvování kurzu “Imaginativní metody I., II., III., a IV.” u PhDr.S.Morávka

r.1996 – ukončen systematický komplexní výcvik v kognitivně-behaviorální terapii (Institut KBT)

r.1994 – absolvování arteterapeutického kurzu “Barvy v arteterapii” u Beate Albrich

praxe:

od r.2005 – odb. asistent na LF UK Hradec Králové

r.1994-2005 – arteterapeut, psychoterapeut a klinický psycholog pro diagnostiku v Denním psychoterapeutickém sanatoriu “Ondřejov” (plný úvazek)

od r.1999 – spolupráce s institucí pro volný čas dětí a mládeže DDM Prahy 3 „Ulita“

od r.1998 – spolupráce s obč.sdruž. Green Doors a BAOBAB pro rehabilitaci psychicky nemocných v Praze (arteterapie)

r.1993-97 – arteterapeut, vychovatel a psycholog v Dětském centru Diakonie pro děti s kombinovanými vadami (speciální školské zařízení)

r.1992-93 – pracovní terapeut (posléze ved.rehabil.dílen) v obč.sdruž. DUHA pro integraci osob s mentálním postižením

r.1989-91 – pracovní terapeut v PCP Praha; a na odd.geriatrie v PL Praha 8 – Bohnice

Vybraná literatura:

BAŽANTOVÁ M.,Současná psychoterapie. ed. Zbyněk Vybíral, Jan Roubal. 1. vyd. Portál: Praha, 2010. 744 s. ISBN-13: 978-80-7367-682-7

webové stránky : www.cultio.cz